با ترکیب آب و رنگ خوراکی و یا آب میوه یخ بسازید و بندازید تو لیوان آب...به نظرم عالیه.......

خواندن ادامه...
یخ رنگی